Who is NextPost ?

บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2008 มีประสบการณ์ด้าน e-Money and e-Payment
มามากกว่า 10 ปี ในปี 2016 ขยายการให้บริการ โดยเน็กซ์โพสท์เป็น WeChat Pay Master Agent ในประเทศไทย และในปี
2019 ได้เปิดให้บริการ Alipay และ Thai QR Payment และบริการอื่นอีกมากมาย

Wave Image