FAQS

1. มีการชำระเงินกี่รูปแบบ แล้วมีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ วิธีการชำระเงินแบ่ง เป็น 2 ประเภท ดังนี้

รูปแบบการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน รายละเอียด
Online App

ร้านค้าที่มีเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน เป็นของตัวเอง
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ NextPOS
เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าได้

Website
Offline Point of Sale (POS)

ร้านค้าที่มีระบบ POS อยู่แล้ว
สามารถเชื่อมต่อกับระบบ NextPOS และแสกน
Barcodeเพื่อรับชำระเงินได้หลากหลายบริการ

Cash Register

1. มีบริการรับชำระเงินแบบ QR Code สำหรับร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านค้าที่ไม่มีระบบรับชำระเงิน หรือไม่

ตอบ สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก หรือ ร้านค้าที่ไม่มีระบบออนไลน์และต้องการรับชำระเงินที่หน้าร้าน สามารถใช้บริการ Thai QR, WeChat Pay และ Alipay ผ่านช่องทางการชำระเงินง่ายๆ ดังนี้

2.1 ป้าย QR Code Stand (แบบตั้งโต๊ะ) ลูกค้าสแกน QR Code จ่ายเงินให้กับร้านค้า ติดตั้งง่าย รวดเร็ว สะดวก และร้านค้าจะได้รับ SMS แจ้งเตือนรายการชำระเงินที่สำเร็จทุกครั้ง

2.2 Mobile Application NextPOS ร้านค้าโหลดแอพพลิเคชั่น กดราคา และแสดง QR Code ให้ลูกค้าสแกนจ่าย

2.3 เครื่องชำระเงินเคลื่อนที่ (EDC) วิธีการใช้งานง่ายๆ เหมือนกับ Mobile Application แต่เครื่อง EDC สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที

*หมายเหตุ มีค่ามัดจำเครื่อง 5,000 บาท และร้านค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อร้านค้ามียอดใช้จ่ายสุทธิครบ 500,000 บาท

2. การเช็ครายการขาย (Transactions) สามารถทำด้วยวิธีใดได้บ้าง

ตอบ ร้านค้าทุกร้านจะมี Username และ Password เพื่อเข้าใช้งาน เว็บไซต์ www.nextpos.asia
ในเว็บจะแสดงรายการขายทั้งหมด และสามาดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ excel ได้ด้วยสำหรับร้านค้าที่ต้องการทำบัญชี
นอกจากนี้ยังสามารถดูยอดรวม(Balances) ,ดูรายการSettlement, ดาวน์โหลด QR Code ของร้านค้า และ
ดาวน์โหลดใบกำกับภาษี (Tax invoice) ได้อีกด้วย ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่นี่

3. ร้านค้าจะได้รับเงินจากเมื่อไหร่

ตอบ ร้านค้าจะได้รับเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงิน โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้
ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทย (และเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์จีนกรณีร้านค้าใช้งาน WeChat
Pay และ Alipay ) ร้านค้ามาสารถติดตามประกาศต่าง ๆ และวันหยุดทำการโอนเงินได้ทาง Line: @nextpost,
Facebook page/Instagram: NextPost

4. ร้านค้าจะทราบอย่างไรว่าลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ NextPOS แล้ว ?

ตอบ ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ 3 วิธีดังนี้

1.1 ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ในระบบ Backoffice ของร้านค้าที่ www.nextpos.asia

1.2 ให้ลูกค้าแสดงหน้าจอโทรศัพท์ที่แสดงสัญลักษณ์การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

1.3 ร้านค้าสามารถตรวจสอบการชำระเงินผ่านทาง SMS เข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
(กรณี QR Code Stand เท่านั้น

5. ร้านค้าสามารถทำการคืนเงิน (Refund) ได้หรือไม่ เช่นกรณีคืนสินค้า

ตอบ ร้านค้าสามรถทำการ Refund เองได้ภายในวันที่ทำรายการขายสามารถหากร้านค้าใช้เครื่อง EDC/Mobile App
แต่ถ้าเลยวันที่ทำรายการแล้ว หรือร้านค้าที่ใช้บริการช่องทางอื่น ๆ ให้โทรติดต่อ Call Center: 02-3751774-5
หรือส่งรายละเอียดรายการที่ต้องการ Refund มาที่ E-mail: Support@nextpos.asia / Line: @nextpost (การทำ
Refund ต้องทำภายใน 90 วัน นับจากวันที่เกิดการทำรายการ)

6. เอกสารที่ต้องใช้สมัครมีเอกสารอะไรบ้าง ?

รูปแบบนิติบุคคล (บริษัท)

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
*กรณีชื่อนิติบุคคลกับชื่อทางการค้า ไม่ตรงกัน ให้แนบเอกสารประกอบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

4. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

6. รูปที่ตั้งร้านค้าจาก Google Map พร้อมระบุตำแหน่งร้านค้าให้ชัดเจน

7.รูปถ่ายร้านค้า ที่เห็นชื่อร้านค้าชัดเจน รูปถ่ายภายนอกและภายในร้านค้า

8.กรณีมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ /

9.กรณีแต่งตั้งให้เน็กซ์โพสท์ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนมอบอำนาจดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รูปแบบบุคคล (บุคคลธรรมดา)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

3. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

4. รูปที่ตั้งร้านค้าจาก Google Map พร้อมระบุตำแหน่งร้านค้าให้ชัดเจน

5. รูปถ่ายร้านค้า ที่เห็นชื่อร้านค้าชัดเจน รูปถ่ายภายนอกและภายในร้านค้า
กรณีไม่มีป้ายหน้าร้าน ให้มีรูปถ่ายเจ้าของร้านคู่กับร้านค้า

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรณีสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไม่ตรงกับ
ชื่อเจ้าของร้าน ให้แนบบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีทุกครั้ง

Wave Image