สัญญาการชำระเงินของร้านค้าผ่านระบบ NextPOS


สัญญาฯ นี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ............. ระหว่างบริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด, จำกัด ผู้ให้บริการ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเน็กซ์โพสท์ เลขที่ 111/206 หมู่ที่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02-375-1774 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เน็กซ์โพสท์” (หรือระบบ NextPOS), ฝ่ายหนึ่ง กับ .............ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ร้านค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อสัญญาเรื่องความปลอดภัย

รหัสผ่าน (Password) ที่เน็กซ์โพสท์มอบให้แก่ร้านค้า ร้านค้าจะต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่มิชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการทั้งหมดภายใต้บัญชีของร้านค้าบนระบบ NextPOS กรณีรหัสผ่านถูกใช้งานโดยมิได้รับอนุญาต ร้านค้าจะต้องแจ้งรายงานให้เน็กซ์โพสท์ทราบโดยทันที ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการบอกกล่าวเรื่องการรั่วไหล ร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่อาจยกเหตุอื่นใดเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งสิ้น

2. สิทธิและหน้าที่ของร้านค้า

 • 2.1  ร้านค้าตกลงจะจัดเตรียมข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้า ที่เป็นปัจจุบันตามจริงและเชื่อถือได้ให้แก่เน็กซ์โพสท์
 • 2.2  ร้านค้าจะไม่แลกเปลี่ยน จำหน่ายจ่ายโอน ให้เช่า ให้ยืม จำนำ ก่อภาระติดพัน หรือด้วยวิธีการอื่นใดอันเป็นการทำให้เสียหายหรือเสื่อมค่า ซึ่งทรัพย์สิน/เครื่องมือ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่เน็กซ์โพสท์มอบให้หรือยอมให้ใช้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็กซ์โพสท์
 • 2.3  ร้านค้าจะต้องแสดงสัญลักษณ์ “รับชำระเงินผ่านระบบ NextPOS” ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนบนเครื่องมือในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือบนเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ร้านค้าจะต้องไม่ใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามสัญญานี้
 • 2.4  ร้านค้ารับรองว่าธุรกรรมใด ๆที่กระทำผ่านบริการชำระเงินผ่านระบบ NextPOS นั้นเป็นธุรกรรมที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยร้านค้าตกลงจะไม่เป็นผู้ใช้ ตัวการ หรือผู้สนับสนุน ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใดในการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี หากปรากฏธุรกรรมใดเข้าข่ายน่าสงสัย เน็กซ์โพสท์มีสิทธิรายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมน่าสงสัยนั้นให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • 2.5  ร้านค้าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากลูกค้า และจะใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ NextPOS ตามขอบเขตวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้เท่านั้น
 • 2.6  ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และการมิได้รับอนุญาตของคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการหรือความผิดพลาดของการดำเนินการ
 • 2.7  ร้านค้าจะต้องจัดเก็บต้นฉบับ Sales Slip ที่พิมพ์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน Barcode เป็นเวลา อย่างน้อย 90 วัน นับแต่วันที่มีการทำธุรกรรม
 • 2.8  กรณีผู้ใช้บริการ NextPOS ประสบกับความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมทุกกรณี ร้านค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยพลัน ทั้งนี้เน็กซ์โพสท์มีดุลพินิจตามสมควรในการหักบัญชีโดยตรงในจำนวนเท่ากับความเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ร้านค้า
 • 2.9  ร้านค้าจะไม่เปิดเผยหรือโอนการใช้งานเทคโนโลยีของระบบ NextPOS ให้แก่บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็กซ์โพสท์
 • 2.10  ร้านค้าจะไม่ทำการถอดรหัสซอฟต์แวร์/ คัดลอก/ แก้ไขเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อระบบชำระเงินหรือระบบอื่น ๆรวมถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยเน็กซ์โพสท์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็กซ์โพสท์
 • 2.11  กรณีย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ ระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ขณะเมื่อสมัครขอใช้บริการ ร้านค้าต้องแจ้งบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้เน็กซ์โพสท์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วัน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเน็กซ์โพสท์ก่อนวันที่ 5 ของแต่ละเดือน
 • 2.12  ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าหลอกลวง การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การฟอกเงิน และการกระทำใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย

3. สิทธิและหน้าที่ของเน็กซ์โพสท์

 • 3.1  เน็กซ์โพสท์มีสิทธิแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม ข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆในสัญญานี้ตามที่เห็นสมควรได้
 • 3.2  เน็กซ์โพสท์จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างร้านค้ากับลูกค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระเงิน ของระบบ NextPOS เท่านั้น
 • 3.3  เน็กซ์โพสท์มีดุลพินิจตามสมควรในการคืนเงินหรือร้องขอเงินคืนจากผู้ใช้บริการได้โดยตรง
 • 3.4  เน็กซ์โพสท์มีสิทธิระงับการบริการชั่วคราวหรือบอกเลิกการให้บริการได้หากร้านค้ามีคุณสมบัติหรือประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติตามสัญญานี้

4. การจัดการทางการเงิน

 • 4.1  ค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านระบบ NextPOS
  • 4.1.1  ค่าธรรมเนียมที่เน็กซ์โพสท์เรียกเก็บสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ กรณีร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลไม่ยื่นแบบเอง ให้ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนมอบอำนาจให้เน็กซ์โพสท์เป็นผู้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทน
  • 4.1.2   กรณีมีการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโดยหน่วยงานกำกับดูแล หรือโดยความ ร่วมมือของร้านค้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามสัญญานี้ เน็กซ์โพสท์มีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมแต่เพียงฝ่ายเดียวสำหรับค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านระบบ NextPOS โดยบอกกล่าวและแจ้งให้ร้านค้ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการปรับเปลี่ยนสำหรับค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านระบบ NextPOS
 • 4.2  การโอนเงินให้แก่ร้านค้า
  • 4.2.1  ภายหลังจากที่หักเงินค่าธรรมเนียมการบริการที่ต้องชำระให้แก่เน็กซ์โพสท์จากธุรกรรมการชำระเงินของร้านค้า เน็กซ์โพสท์จะต้องส่งเงินจำนวนที่เหลือให้แก่ร้านค้าโดยวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าระบุไว้
  • 4.2.2  ในกรณีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใด ร้านค้าจะต้องแจ้งบอกกล่าวให้แก่เน็กซ์โพสท์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และชี้แจงข้อมูลตามที่เน็กซ์โพสท์ร้องขอ กรณีร้านค้าเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารโดยมิได้แจ้งเน็กซ์โพสท์โดยทันที ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
  • 4.2.3  จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการชำระเงินเป็นระยะเวลา 180 วัน บนระบบ NextPOS และจะต้องทำให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงและบรรจุเก็บไว้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ร้านค้าจะต้องบรรจุเก็บไว้ซึ่งข้อมูลและไฟล์ธุรกรรมโดยทันทีเช่นกัน
  • 4.2.4  เน็กซ์โพสท์จะดำเนินการโอนเงินสุทธิของรายการขายสินค้าและบริการหลังจากหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ร้านค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบสมัครสมาชิกใช้บริการ WeChat Pay ระบบ NextPOS ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทยหรือของสาธารณรัฐประชาชนจีน การโอนเงินสุทธิจะดำเนิการในวันถัดไป
  • 4.2.5  อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินสุทธิเข้าบัญชี เน็กซ์โพสท์ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนวันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้นเน็กซ์โพสท์จะมีการหักค่าธรรมเนียมการโอน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการโอน เน็กซ์โพสท์จะประกาศแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของเน็กซ์โพสท์
 • 4.3  การใช้เงินคืน
  • 4.3.1  ร้านค้าจะไม่ใช้เงินคืนให้แก่ลูกค้าโดยตรงไม่ว่าโดยวิธีการใด มิเช่นนั้นร้านค้าจะต้องรับผิดชอบต่อข้อพิพาทและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
  • 4.3.2  ในกรณีที่ร้านค้าเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารไม่ว่าด้วยเหตุใด ร้านค้าจะต้องแจ้งบอกกล่าวให้แก่เน็กซ์โพสท์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที และชี้แจงข้อมูลตามที่เน็กซ์โพสท์ร้องขอ กรณีร้านค้าเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารโดยมิได้แจ้งเน็กซ์โพสท์โดยทันที ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
  • (1) เมื่อร้านค้ามีคำร้องขอไปยังเน็กซ์โพสท์เพื่อจะใช้เงินคืน ร้านค้าจะต้องมียอดเงินคงเหลือจากการรับชำระค่าสินค้าที่เพียงพอสำหรับการใช้เงินคืนในบัญชี NextPOS ของร้านค้า และเน็กซ์โพสท์จะใช้เงินคืนให้เสร็จสมบูรณ์โดยหักเงินตามมูลค่าที่จะใช้เงินคืนออกโดยตรงจากยอดเงินคงเหลือดังกล่าว

   (2) หากไม่สามารถหักเงินที่จะใช้คืนได้อันเนื่องมาจากเงินคงเหลือไม่เพียงพอในบัญชี NextPOS ของร้านค้า ร้านค้าจะต้องมีคำร้องขอมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะใช้เงินคืนหรือจนกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชี NextPOS ของร้านค้า จะเพียงพอให้มีการหักเงินออกได้

   (3) ระยะเวลาใช้เงินคืน คือ 90 วันตามปฏิทิน

 • 4.4  การขอเงินคืน
  • เมื่อมีการบอกกล่าวหรือคำร้องขอเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อจากระบบ NextPOS ร้านค้าจะต้องตอบกลับและจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและรายการประวัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่เน็กซ์โพสท์ โดยส่งผ่านทางอีเมล์หลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวจากระบบ NextPOS
  • รวมทั้งร้านค้าจะต้องช่วยเหลือเน็กซ์โพสท์ในการให้บริการอย่างเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องทุกข์ของลูกค้าในเรื่องบริการ ชำระเงิน และประสานงานเพื่อทำให้คำแนะนำของเน็กซ์โพสท์บรรลุผล

5.  ร้านค้าจะใช้โลโก้ สติ๊กเกอร์และหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ทั้งหมดของเน็กซ์โพสท์ จะต้องได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็กซ์โพสท์เสียก่อน กรณีหากปรากฎว่ามีการใช้ในทางที่ผิดหรือใช้โดยมิได้รับอนุญาต ร้านค้าจะต้องบอกกล่าวเน็กซ์โพสท์ทันที โดยเน็กซ์โพสท์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดแนวทางดำเนินคดีเพื่อให้การกระทำละเมิดดังกล่าวสิ้นสุดลง

6.  หน้าที่การรักษาความลับของข้อมูล

คู่สัญญาที่รับรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าหรือทางธุรกิจไม่ว่าจากช่องทางใด ๆ จะต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลความลับดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต่อบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เปิดเผยข้อมูล กรณีมีความจำเป็นเน็กซ์โพสท์อาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้

7.  เหตุสุดวิสัย

กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมหรือเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจะต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือหามาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น มิเช่นนั้นคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะไม่อาจยกเหตุสุดวิสัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆได้ทั้งสิ้น กรณีบริการชำระเงินข้ามแดนผ่านระบบ NextPOS ถูกขัดขวาง/ถูกระงับหรือหยุดให้บริการตามกฎหมาย สัญญานี้จะสิ้นสุดลงทันที โดยสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาให้เป็นไปหรือบังคับตามข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการบอกเลิกสัญญาของสัญญานี้

8.  เน็กซ์โพสท์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้และมีสิทธิเรียกให้ร้านค้ารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อร้านค้าได้กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ :-

(1) ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือมีส่วนในธุรกิจอันมิชอบด้วยกฎหมาย

(2) ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ เนื่องจากสถานการณ์การเงินที่ถดถอยหรืออยู่ในกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย หรือถูกบังคับคดีหรือถูกเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

(3) ปฏิเสธที่จะแก้ไขหลังมีการแจ้งเตือนแล้ว หรือปฏิเสธโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือจงใจทำให้การตอบข้อซักถามและการตรวจสอบตามคำร้องขอของเน็กซ์โพสท์ล่าช้า

(4) ผิดนัดชำระหนี้โดยปราศจากเหตุอันสมควร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือผิดกฎหมายตามที่ เน็กซ์โพสท์เห็นตามสมควร

9.   สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ (1)ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ (2)กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดและอีกฝ่ายได้บอกเลิกสัญญา การแจ้งบอกเลิกสัญญาทุกกรณีให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร

10.  การแก้ไข /เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดใด ๆในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

11.  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นอย่างอื่น การติดต่อสื่อสารหรือการแจ้งบอกกล่าวทั้งหมดจะต้องจัดส่งไปตามที่อยู่หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ กรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความตามสัญญาให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายบังคับ