ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ช่องทางรับชำระเงิน อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Offline Online
Thai QR Payment % %
Credit Card % %
Online Direct Debit % %
WeChat Pay % %
Alipay % %
Wave Image